Kto sme?

Skratka: CM (Congregatio Missionis)
Heslo: Poslal ma hlásať evanjelium chudobným

Počiatky Misijnej spoločnosti siahajú ku roku 1617 do Francúzska, keď vtedy mladému kňazovi Vincentovi de Paul božia Prozreteľnosť počas cesty na zámok v mestečku Folleville v Picardii, poslala správu o umierajúcom dedinčanovi z mestečka Gannes, ktorý túžil Vincenta vidieť. Vincent ho povzbudzoval, aby si vykonal generálnu svätú spoveď. Dedinčan nakoniec oľutoval všetky svoje previnenia, ktoré celé tie roky skrýval. Vincent mal pocit, že v poslednej chvíli milosť vyslobodzuje jeho dušu z pazúrov zlého.

 O týždeň neskôr, 27. januára 1617, na sviatok Obrátenia sv. Pavla,  sa Vincent rozhodol v kostole vo Folleville kázať o generálnej svätej spovedi a o jej správnom konaní. Chudobný ľud húfne pristupoval po tejto kázni ku generálnej svätej spovedi. Bolo to preň ako zjavenie, vtedy pocítil, že toto je jeho poslanie, že práve toto dielo mu Boh určil: prinášať evanjelium chudobnému dedinskému ľudu. Vo vývoji Vincentovho pohľadu na svet zaujali veľkú úlohu najmä tí najbiednejší a to vidiecky ľud, ktorému tak chcel Vincent zasvätiť celý svoj život. 

K týmto udalostiam siaha zrod vincentínskej charizmy, ktorej heslom jePoslal ma hlásať Evanjelium chudobným (Evangelizare pauperibus misit me). V súčasnosti má Misijná spoločnosť viac ako 3500 členov, vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Kňazi a bratia sa venujú najrôznejším oblastiam práce s chudobnými, konajú ľudové misie, taktiež sa zameriavajú na výchovu kléru a spoluprácu so spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky, ktorých duchovná správa patrí práve “lazaristom”, alebo inak ľudovo povedané “vincentínom”.

Čomu sa venujeme ?

Na Slovensku sa naši kňazi venujú ľudovým misiám, službou chorým a umierajúcim v nemocniciach, pastoráciou vo farnosti a taktiež duchovnou správou vo väznici. Pod slovenskú provinciu patrí i Česká republika, kde naši kňazi konajú ľudové misie a spravujú dve farnosti. Hlavným sídlom Misijnej spoločnosti na Slovensku je Bratislava, kde sa nachádza provinciálny dom spolu so seminárom vo farnosti Ružinov. Taktiež naši misionári pôsobia v krajine Honduras, kde sa snažia šíriť cirkev Ježiša Krista v podmienka “ad gentes”.

Spoločnosť sa svojím charakterom radí k spoločnostiam apoštolského života. Máme svojho generálneho predstaveného, pričom sme rozdelení do jednotlivých provincií na čele ktorej stojí vizitátor. Kňazi a bratia našej spoločnosti skladajú večné sľuby čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v hlásaní Evanjelia chudobným, aby sa tým väčšmi pripodobnili Kristovi ohlasujúceho Radostnú Zvesť všetkému stvoreniu.

Správa kostola

Duchovná správa kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici.

Duchovná starostlivosť

Duchovná starostlivosť v starej nemocnici v Banskej Bystrici.

Duchovná služba

Duchovná služba v ústave na výkon väzby a v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.

Duchovná obnova

Dvakrát do roka sa koná v Banskej Bystrici duchovná obnova pre mladých mužov od 15 do 30 rokov.

Vincentíni v Banskej Bystrici

“Dajte mi ľudí modlitby. Tí dokážu čokoľvek.”

sv. Vincent de Paul

P. Pavol Noga, CM

rektor kostola

Rektor kostola sv. Alžbety Uhorskej, superior misijného domu J.G. Perboyre a koordinátor MISEVI.

P. Miroslav Vaľko, CM

kaplán

Výpomocný duchovný v kostole sv. Alžbety Uhorskej.

P. Ľuboš Kaščák, CM

väzenský kaplán

Väzenský kaplán ÚVV v Banskej Bystrici.

Komunita v Banskej Bystrici

Komunita v Banskej Bystrici patrí medzi najstaršie komunity. Prvým misijným kňazom, ktorý tu v roku 1929 prišiel, aby pripravil zriadenie nového misijného diela /Apoštolskej školy/ bol o. František Kuchař. V roku 1933 sa stal v novozriadenej “Apoštolskej škole” direktorom a zároveň prevzal aj duchovnú starostlivosť o jej chovancov. Táto škola prijímala predovšetkým chudobných chlapcov, ktorým poskytovala zadarmo stravu a ubytovanie a umožnila im tak študovať na Banskobystrickom gymnáziu.

Eucharistické požehnanie - kostol sv. Alžbety Uhorskej
Formácia chlapcov v misijnom dome J. G. Perboyre

Nové misijné výzvy /duchovné cvičenia pre študentov, miništrantov, dospelých/ si vyžiadali v roku 1939 dostavbu misijného domu. Od roku 1949 bol v misijnom dome zriadený aj vnútorný seminár misijnej spoločnosti, ktorý však trval len krátko pretože už v roku 1950 pri štátnej akcii zameranej na likvidáciu rehoľníkov boli kňazi, bohoslovci, novici a študenti apoštolskej školy zatknutí a prevezení do koncentračných táborov.

Apoštolská škola
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
Svoju opätovnú existenciu v misijnom dome v Banskej Bystrici začali kňazi a bratia misijnej spoločnosti až po “Nežnej revolúcii” v roku 1990. Do svojej duchovnej starostlivosti prevzali kostol sv. Alžbety a služby v nemocniciach a väznici. Od roku 1998 bol v misijnom dome zriadený vnútorný seminár, ktorý bol neskôr v roku 2003 premiestnený do novovybudovaného misijného seminára v Bratislave.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb - SÚSCH
alzbetka
Kostol sv. Alžbety Uhorskej Banská Bystrica

V súčasnosti pôsobia v Banskobystrickej komunite traja kňazi, ktorí pracujú v týchto hlavných misijných dielach: duchovná správa kostola sv. Alžbety, študijná formácia na teologickom inštitúte v Badíne, duchovná služba v ústave na výkon väzby a v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej, duchovná starostlivosť v domovoch dôchodcov na “Hornej” a “Jilemnického”, duchovná starostlivosť o starú nemocnicu, duchovná starostlivosť o mládež v dome sv. Vincenta a v charitatívnom domove pre bezdomovcov – seniorov.

Dom dôchodcov Jilemnického
Sv. omša v domove dôchodcov Jilemnického

Odoberajte naše novinky

Prejsť na začiatok